Үнэт зүйлийн зөвлөл

Д/Д Ургийн овог Эцгийн/эхийн/ нэр Өөрийн нэр