САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, 2023-Q2

₮19,814,704.71
Орлого
₮20,050,083.50
Зарлага
₮49,940.39
Үлдэгдэл
680
Гүйлгээний тоо

Дансны мэдээлэл

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны дугаар : 1605220997

Данс эзэмшигч : Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам

Cанхүүгийн төлөвлөгөө