САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, 2023-Q4

₮33,782,766.71
Орлого
₮39,589,350.00
Зарлага
₮(5,426,577.23)
Үлдэгдэл
957
Гүйлгээний тоо

Дансны мэдээлэл

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны дугаар : 1605220997

Данс эзэмшигч : Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам

Cанхүүгийн төлөвлөгөө