Нийслэлийн танхимын дарга

Д/Д Ургийн овог Эцгийн/эхийн/ нэр Өөрийн нэр Аймаг/Сум
1 Баатад Мөнхтуяа Оюунхишиг