Аймгийн танхимын дарга

Д/Д Ургийн овог Эцгийн/эхийн/ нэр Өөрийн нэр Аймаг/Сум
1 Хариус Балдир Төрхүү (Дархан-Уул аймаг)
2 Булгадар Даваажав Өлзий-Орших (Орхон аймаг)