САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, 2022 ОН

₮11,944,566.18
Орлого
₮10,957,630.00
Зарлага
₮986,926.18
Үлдэгдэл
37
Гүйлгээний тоо

Дансны мэдээлэл

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны дугаар : 1605220997

Данс эзэмшигч : Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам

Cанхүүгийн төлөвлөгөө